ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมขอบคุณกำลังพลกรมฝ่ายอำนวยการ กองทัพเรือ

 

 

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกรมฝ่ายอำนวยการ กองทัพเรือ และขอบคุณกำลังพล มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจขับเคลื่อนงานในกองทัพเรือสำเร็จลุล่วงเป็นที่ประจักษ์

 

วันนี้ (6 ก.ย.64) เวลา 13.30 น. พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ได้เดินทางไปกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เพื่อตรวจเยี่ยมกรมฝ่ายอำนวยการ และเยี่ยมขอบคุณกำลังพล กรมฝ่ายอำนวยการกองทัพเรือ ประกอบด้วย กรมกำลังพลทหารเรือ กรมข่าวทหารเรือ กรมยุทธการทหารเรือ กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ และ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ โดยมี พล.ร.ท.วันชัย แหวนทอง เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ พล.ร.ท. ธีระยุทธ นอบน้อม เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ พล.ร.ท.วินัย สุขต่าย เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ พล.ร.ท.วาสเทพ แพทยานนท์ ปลัดบัญชีทหารเรือ พล.ร.ต.ไพโรจน์ เพื่องจันทร์ รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ ตลอดจนทหารทหารระดับสูงและกำลังพลหน่วยต่าง ๆ ของกรมฝ่ายอำนวยการกองทัพเรือ ในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ให้การต้อนรับ พร้อมเชิญผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพลที่ปฏิบัติงานในห้องทำงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด

ต่อมาในเวลา 16.10 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ขึ้นแท่นรับความเคารพ จากกำลังพล ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้โอวาทแก่กำลังพล โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า ผมขอขอบคุณกำลังพลของกรมฝ่ายอำนวยการทุกนายที่มาให้การต้อนรับ และขอแสดงความชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกรมฝ่ายอำนวยการในรอบปีที่ผ่านมา ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการเร่งรัด กลั่นกรอง และขับเคลื่อนงานในกองทัพเรือที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

 

ตลอดระยะเวลาที่ผมปฏิบัติราชการในกองทัพเรือมาอย่างยาวนานนั้น ผมมีความเชื่อมั่นอยู่เสมอว่า กองทัพเรือเป็นหน่วยงานสำคัญที่ดูแลงานด้านความมั่นคงทางทะเลที่มีศักยภาพ ทุกหน่วยงานของกองทัพเรือไม่ว่าจะเป็นส่วนบัญชาการ ส่วนกำลังรบ ส่วนยุทธบริการ และส่วนอื่นๆ ล้วนเป็นกลไกอันสำคัญยิ่ง ในการขับเคลื่อนกองทัพให้เจริญก้าวหน้าตลอดมาตามลำดับ กำลังพลในแต่ละหน่วยงานมีขีดความสามารถ ตลอดจนมีทักษะและความเชี่ยวชาญในหน้าที่เป็นอย่างดีที่ได้รับการปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบสูง ใส่ใจในการเรียนรู้ตลอดเวลา มีความสามัคคี ทำงานร่วมกันเป็นทีม และรักในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นทหารเรือยิ่งชีวิต สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จึงถือเป็นคุณลักษณะพิเศษที่ผมขอให้พวกเราทุกคนได้ยึดถือไว้ในจิตใจและถ่ายทอดให้กับกำลังพลในสังกัด ได้นำไปเป็นองค์ประกอบเพื่อปฏิบัติงานให้กับกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป

สิ่งสำคัญที่ผมขอเน้นย้ำและฝากจุดยืนในการทำงานไว้กับกรมฝ่ายอำนวยการทุกหน่วยนั่นก็คือ การปฎิบัติในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ผมขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ทำงานประสานสอดคล้องซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทัพเรือและประเทศชาติเป็นประการสำคัญ ซึ่งหากพวกเรายึดถือการทำงานในลักษณะนี้ก็จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ในการที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับกองทัพเรือและประเทศชาติสืบไป

 

Hits: 65

Related posts