“ราชทัณฑ์” จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ-ประกวดอ่านอัลกุรอานทำนองเสนาะ ชิงถ้วย กรมสมเด็จพระเทพฯ

 

 

“กรมราชทัณฑ์” พัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และประกวดอ่านอัลกุรอานทำนองเสนาะ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และประกวดอ่านอัลกุรอานทำนองเสนาะ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีพุทธศักราช 2564 เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ต้องขัง ได้ฝึกฝนการประกอบพิธีหรือจัดกิจกรรมทางศาสนา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย สร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจ รวมทั้งมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนา และนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันภายหลังพ้นโทษและไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก

โดยการแข่งขันกรมราชทัณฑ์ได้สั่งการให้เรือนจำและทัณฑสถาน จัดขึ้นภายใต้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กรมราชทัณฑ์และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเป็นการแข่งขันผ่านระบบ Zoom meeting แบ่งเป็น การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ (ประเภททีมผู้ต้องขังชาย 5 คน และทีมผู้ต้องขังหญิง 5 คน) และประกวดอ่านอัลกุรอานทำนองเสนาะ (ประเภทผู้ต้องขังชาย 1 คน และผู้ต้องขังหญิง 1 คน)

โดยการตัดสินได้นิมนต์คณะพระสงฆ์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะฯ นำโดย พระกิตติวงศ์วิเทศ วัดราชโอรสาราม ประธานกรรมการตัดสิน สรุปผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะฯ ดังนี้

 

ประเภททีมชาย รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ได้แก่ เรือนจำจังหวัดน่าน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือนจำกลางชลบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรือนจำอำเภอนางรอง และรางวัลชมเชย ได้แก่ เรือนจำกลางนครพนม

 

ประเภททีมหญิง รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ได้แก่ เรือนจำจังหวัดน่าน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรือนจำกลางนครพนม และรางวัลชมเชย ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

ด้านการประกวดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการประกวดอ่านอัลกุรอานทำนองเสนาะรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมีคณะกรรมการจากสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย ในอุปถัมภ์ จุฬาราชมนตรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินฯ นำโดย นายสนิท เอี่ยมฤทธิ์ ประธานกรรมการตัดสิน สรุปผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการประกวดอ่านอัลกุรอานทำนองเสนาะฯ ดังนี้

 

ประเภทชาย รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ได้แก่ เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือนจำจังหวัดระนอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรือนจำกลางยะลา และรางวัลชมเชย ได้แก่ เรือนจำกลางชลบุรี

 

ประเภทหญิง รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ได้แก่ เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช และรางวัลชมเชยได้แก่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

Related posts