ผบ.ทร.เปิดศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ

 

 

วันนี้ (23 ก.ย.64) เวลา 08.30 น. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ ณ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามทิศทางการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงในระยะยาวเพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์ในปีพุทธศักราช 2575 นั้น การพัฒนาสมุททานุภาพของไทยให้มีความเข้มแข็ง จะเป็นส่วนช่วยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และเกิดการพัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืน กองทัพเรือ จึงมีความจำเป็นในการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ในการติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมุททานุภาพของประเทศ

ศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ จัดให้มีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทัพเรือมีสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกองทัพเรือในการติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติในการพัฒนาสมุททานุภาพของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม วิจัย และพัฒนายุทธศาสตร์ หลักนิยมและยุทธวิธี ซึ่งจะเอื้อให้การทำงานด้านวิชาการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว สามารถผลิตงานวิชาการที่มีคุณภาพ มีสถานที่พร้อมที่ที่เพียงพอและทันสมัยที่จะรองรับการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการขนาดใหญ่ เพื่อระดมความคิดเห็นและเผยแพร่ความรู้ไปในวงกว้าง รวมทั้งสามารถดำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ อันจะส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพการศึกษาวิจัยทางวิชาการ ในการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงทางทะเล ที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งในอนาคตจะมีความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายความมั่นคงของชาติมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

นอกจากนี้ ในยามที่ศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ ไม่มีภารกิจทางวิชาการ ยังสามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราวของข้าราชการในการติดต่อราชการในพื้นที่ตะวันออก รวมถึงเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นสวัสดิการกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนเป็นแหล่งให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสันทนาการ เพื่อเสริมสร้างการการตระหนักรู้คุณค่าของทะเล การพัฒนาเครือข่ายความมั่นคงทางทะเล และฝึกหัดศึกษาด้านกีฬาทางน้ำที่มีความเป็นเลิศในระดับประเทศของกองทัพเรือให้กับข้าราชการและประชาชนทั่วไปอีกด้วย

Related posts