ผบ.ทร. มอบนโยบายปี’65 นขต.ทร. เดินเครื่องยุทธศาสตร์ 20 ปี

 

 

ผู้บัญชาการทหารเรือ ประกาศเจตนารมณ์ และ มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ 2565 แก่หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ มุ่งมั่นนำพากองทัพเรือให้เจริญก้าวหน้า เน้นความสามัคคีปรองดอง เป็นพี่เป็นน้อง ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสู่เป้าหมาย รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่ผ่านมา พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ได้ประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่กำลังพลกองทัพเรือ ผ่านระบบ VTC จาก ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ไปยังห้องประชุมของหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ

สำหรับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือในปีนี้ เป็นการสานงานต่อเนื่อง จากนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่ผ่านมา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ตลอดจนรวมพลังขับเคลื่อนกองทัพเรือตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ 20 ปี ไปสู่การเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเล ที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ และการส่งมอบคุณค่าให้แก่ประชาชนและสังคม และเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ โดยให้กำลังพล ทร.ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความจงรักภักดี ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น เพื่อนำพากองทัพเรือให้เจริญก้าวหน้า โดยเน้น ความสามัคคีปรองดอง เป็นพี่เป็นน้อง ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ พร้อมย้ำผู้บังคับหน่วยต้องดูแลหน่วยและดูแลสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อย โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา

สำหรับเจตนารมณ์ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำประเด็นสำคัญของการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ในภาพรวม จำนวนทั้งสิ้น 10 ประเด็น โดยมีประเด็นที่สำคัญ คือ การปกป้องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ การสนับสนุนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในงานด้านความมั่นคงของประเทศ การส่งเสริมความมั่งคั่งและความอยู่ดีกินดีของประชาชน รวมทั้งงานด้านต่างประเทศตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนและกำลังพลของกองทัพเรือให้มีความมั่นคงในชีวิต ในขณะที่นโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือประจำปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติการกิจของกองทัพเรือ ในปีนั้นๆ ให้ไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือที่ได้กำหนดไว้โดยนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือประจำปี ได้รับเอานโยบายกองทัพเรือบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายผู้บัญชาการทหารเรืออย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนกองทัพเรือมีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและเพื่อให้การบริหารทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

ทั้งนี้ มีรายงานว่าในวันที่ 8 ต.ค.นี้ กองทัพเรือ จะมีการเปิดตัวทีมโฆษกกองทัพเรือ พร้อมทั้งแถลงถึงรายละเอียดของเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารเรือ และ นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ

 

Hits: 79

Related posts