ครบรอบ ‘106 ปี’ สถาปนากรมราชทัณฑ์

 

 

ครบรอบ 106 ปีกรมราชทัณฑ์ มุ่งมั่นลดความแออัด ป้องกันการกระทำผิดซ้ำ สร้างโอกาสกลับคืนสู่สังคม ภายใต้แนวคิด Next Normal ชีวิตวิถีต่อไปของชาวราชทัณฑ์

วันนี้ (12 ต.ค.64) ที่กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน และข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ร่วมพิธี ครบรอบสถาปนากรมราชทัณฑ์ 106 ปี

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ครบรอบ 106 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งกรมราชทัณฑ์ขึ้น เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2458 อันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติตราบทุกวันนี้ จึงนับเป็นโอกาสดีที่คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลน้อมถวายสักการะ ด้วยในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ และพร้อมที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ ในการที่จะควบคุม แก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดี มีคุณค่า และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข

นายอายุตม์ กล่าวต่อว่า ในปีที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย QUICK WIN 4 ด้าน เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง แบบมืออาชีพ บูรณาการ มาตรฐานและนวัตกรรม โดยมีการดำเนินโครงการที่สำคัญ ทั้งโครงการพระราชทาน อาทิ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ รวมทั้ง โครงการนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ การลดความแออัดในเรือนจำ การเพิ่มพื้นที่นอนสำหรับผู้ต้องขัง การฝึกวิชาชีพและการส่งต่อผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับองค์กร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนางานราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

“ในโอกาสครบรอบ 106 ปี กรมราชทัณฑ์ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงยุติธรรมภายใต้แนวคิด Next Normal ชีวิตวิถีถัดไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการบริหารงานราชทัณฑ์ การดำเนินนโยบายทุกมิติต่อจากนี้ ทั้งวิธีคิด วิธีปฏิบัติและการบริหารจัดการ จะต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฯ ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ระบบงานราชทัณฑ์ต้องปรับความคุ้นชินใหม่ โดยมุ่งเน้นนโยบาย “ลดความแออัดในเรือนจำ ป้องกันการกระทำผิดซ้ำ สร้างโอกาสกลับสู่สังคม พัฒนาสิทธิผู้ต้องขัง พัฒนาบุคลากร นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ แก้ไขปัญหาทุจริตในระบบราชทัณฑ์” เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่องานราชทัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว

 

 

 

 

Related posts