เสธ.ทร. ต้อนรับ กมธ.ทหารและความมั่นคงวุฒิสภาศึกษาดูงานกองทัพเรือ

 

 

เสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ในโอกาสศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปในส่วนของกองทัพเรือ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน

วันนี้ (14 ต.ค.64) พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา และคณะ ในโอกาสศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปในส่วนของกองทัพเรือ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ในการนี้ คณะกรรมาธิการฯ และคณะได้รับทราบถึง การดำเนินการตามผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง แผนการพัฒนากองทัพเรือ การฝึกร่วมกับมิตรประเทศ สถานการณ์ความมั่นคงบริเวณแนวชายแดน และผลการปฏิบัติที่สำคัญ

นอกจากนั้นยังได้มีการหารือ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ร่วมกับ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญ คือ

 

– การดำเนินการเพื่อสนับสนุน ภารกิจของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

 

– การจัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย

 

– การให้การสนับสนุน ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19

ทั้งนี้ พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ฯ ได้กล่าวขอบคุณ ประธานคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภา และคณะ ที่ได้ให้คำแนะนำและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนากองทัพเรือ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์แก่กองทัพเรือและประชาชน อย่างสูงสุดต่อไป

 

Hits: 54

Related posts