“ราชทัณฑ์” พลิกโฉมงานช่างไม้ ยกระดับฝีมือผู้ต้องขัง ประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ

 

 

ราชทัณฑ์พลิกโฉมงานช่างไม้ จัดประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน หวังเพิ่มมูลค่า-ทันสมัย-เจาะตลาดคนรุ่นใหม่ ยกระดับฝีมือผู้ต้องขัง ประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.64 ที่กรมราชทัณฑ์ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีตัดสินการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ กรมราชทัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 มุ่งพัฒนารูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในตลาด สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเครื่องเรือนไม้ของกรมราชทัณฑ์ สร้างความเข้าใจให้สังคมเกิดการยอมรับและการให้อภัยผู้ต้องขังผ่านผลงานผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ โดยมีคณะกรรมการ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ ร่วมเป็นผู้ตัดสินผลงานที่นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นกว่า 153 ชิ้นงาน

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์มีนโยบายแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยส่งเสริม ให้เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศจัดฝึกอบรมอาชีพในหลายสาขาให้แก่ผู้ต้องขัง ซึ่งการฝึกอาชีพช่างไม้ ช่างเครื่องเรือนไม้ของกรมราชทัณฑ์มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า มีความละเอียด ประณีต พิถีพิถันในการผลิตชิ้นงานทุกชิ้น ทำให้ได้เครื่องเรือนไม้ที่มีคุณภาพ แข็งแรงทนทานควบคู่กับการออกแบบที่โดดเด่น สวยงาม ทันสมัย รูปทรงเหมาะกับการใช้งาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของราชทัณฑ์

โครงการดังกล่าวเป็นการสนองนโยบาย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้กรมราชทัณฑ์ขับเคลื่อนงานเครื่องเรือนไม้ที่เน้นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย ตรงความต้องการของผู้บริโภคและท้องตลาดที่สำคัญเป็นการส่งเสริม พัฒนาและยกระดับให้ผู้ต้องขัง มีทักษะความรู้ ความชำนาญด้านช่างไม้ ช่างเครื่องเรือนไม้ สามารถผลิตเครื่องเรือนไม้ที่มีคุณภาพดีออกจำหน่ายสู่สังคม มีแนวทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว สามารถดำรงชีวิตในสังคมภายหลังพ้นโทษได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ซึ่งเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของกรมราชทัณฑ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว

สำหรับผลการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ประเภทการประกวดชุดรับประทานอาหาร รางวัลที่ 1 คือ นางสาวกรรณิการ์ รัตนบุตร นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลที่ 2 คือ                     นางสาวพีรดา ภูวไพบูลย์สุข นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และรางวัลที่ 3 คือ นางสาวพรไพลิน แซ่ตุ่ง นักศึกษา             จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประเภทการประกวดชุดห้องนั่งเล่น รางวัลที่ 1 คือ นางสาวพรญาณี วังชิ้น นักศึกษา                  จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รางวัลที่ 2 คือ นางสาวอมรรัตน์ สูบกลาง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และรางวัลที่ 3 คือ           คุณสุธาทิพย์ นิรมลพิศาล และคุณสิริพร ด่านสกุล ประชาชนทั่วไป โดยผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภทจะได้รับรางวัล     เป็นเงินสด รางวัลที่ 1 มูลค่า 50,000 บาท รางวัลที่ 2 มูลค่า 35,000 บาท และรางวัลที่ 3 มูลค่า 20,000 บาท 

Hits: 62

Related posts