กฟผ. เดินหน้าสู่ Carbon Neutrality ขยายเครือข่ายห้องเรียนสีเขียว 2021

 

 

กฟผ. มอบห้องเรียนสีเขียวให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จ.เชียงใหม่ สร้างพลังเยาวชนให้มีองค์ความรู้ เป็นผู้นำด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGAT Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 เพื่อสนับสนุนการชดเชยและหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเป็นรูปธรรม

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส่งมอบห้องเรียนสีเขียว 2021 พร้อมทั้งสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ นายอดิศร แดงเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประชา เตรัตน์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างสรรค์พลังเยาวชนในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อันจะขยายผลสู่สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า โครงการห้องเรียนสีเขียว กฟผ. มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดทำห้องเรียนสีเขียวพร้อมสื่อการเรียนรู้เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยปลูกฝังทัศนคติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนเพื่อเป็นพลังสำคัญในการขยายผลสู่ครอบครัว สังคมและชุมชน รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานตามเป้าหมายของ กฟผ. เพื่อมุ่งสู่ “EGAT Carbon Neutrality” ผ่านกลไกการสนับสนุนการชดเชยและหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นรูปธรรมภายในปี ค.ศ. 2050

สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จัดตั้งห้องเรียนสีเขียว 2021 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งในรูปแบบผ่านประสบการณ์ในพื้นที่จริง (On-site) และการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Learning) ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังโรงเรียนอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน สร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดสังคมที่มีการแบ่งปัน ถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน บริเวณด้านนอกอาคารยังติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาเพื่อใช้งานในห้องเรียน ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการใช้งานจริง

ขณะเดียวกันได้จัดตั้งชุมนุมห้องเรียนสีเขียวขึ้น เพื่อสร้างพลังเยาวชนให้มีองค์ความรู้ เกิดความตระหนัก และสามารถเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนทั้งในระดับบุคคล โรงเรียน ตลอดจนการขยายผลไปยังชุมชนโดยรอบ โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม และมูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ จัดทำกิจกรรมเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดย กฟผ. ได้ริเริ่มจัดตั้งโครงการห้องเรียนสีเขียว กฟผ. และดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 484 โรงเรียนทั่วประเทศ

Hits: 73

Related posts