ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลทัพเรือภาคที่ 2

 

 

ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลทัพเรือภาคที่ 2 พร้อมชื่นชมกำลังพล เน้นย้ำปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความรัก สามัคคี ซื่อสัตย์ วิริยะอุตสาหะ จงรักภักดี ปกป้องอธิปไตย และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลฝั่งอ่าวไทย

วันนี้ (15 พ.ย.64) เวลา 09.00 น. พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลทัพเรือภาคที่ 2 ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี พล.ร.ท.สุนทร คำคล้าย ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 (ผบ.ทภ.2) ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ พร้อมทั้งมอบโอวาทแก่กำลังพล โดยได้กล่าวชื่นชมทัพเรือภาคที่ 2 ว่า เป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตย และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในทะเล ด้วยความเข้มแข็งตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงไทย การปราบปรามยาเสพติด การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล ตลอดจนการป้องกันการทำลาย และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันและขจัดมลพิษในทะเลบริเวณชายฝั่ง รวมทั้งการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์เต่าทะเล จึงนับว่าเป็นตัวแทนของกองทัพเรือ ที่ได้สร้างชื่อเสียงความภาคภูมิใจจนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไป ว่าเป็นกองทัพเรือ เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

นอกจากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวถึงผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของทัพเรือภาคที่ 2 ว่า “ผมได้ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ท่านทั้งหลายสามารถปฏิบัติภารกิจที่มอบหมายได้เป็นอย่างดียิ่งจนเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของพี่น้องประชาชน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เสมอมา แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมีการบูรณาการอย่างแท้จริง ผมขอแสดงความชื่นชมและขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ดังเช่นที่ผ่านมา ด้วยความรัก ความสามัคคีด้วยความซื่อสัตย์ มีความวิริยะอุตสาหะ จงรักภักดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนอื่น พัฒนาขีดความสามารถให้เป็นมาตรฐานสูงขึ้นไปอีก โดยยึดนโยบายกองทัพเรือ และเจตนารมณ์ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ผมให้ไว้เป็นกรอบทิศทางหลักและแนวทางปฏิบัติงานที่สำคัญที่จะดำเนินการเพื่อร่วมกันเสริมสร้างและพัฒนากองทัพเรืออันเป็นที่รักยิ่งของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป”

ทั้งนี้ ทัพเรือภาคที่ 2 มีภารกิจในการป้องกันราชอาณาจักรและรักษาความมั่นคง รวมทั้งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง โดยปัจจุบันมีศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ในความรับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 2 ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 2 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ 2 ศูนย์ควบคุมชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านมาเลเซีย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยในทะเล ทัพเรือภาคที่ 2 ศูนย์ควบคุมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ทัพเรือภาคที่ 2 ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 2 ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ประจำพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ 2 และ ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ Covid-19 ประจำพื้นที่จังหวัดสงขลา

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจับกุมการลำเลียงยาเสพติดทางทะเล การป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 การให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทัพเรือภาคที่ 2 ได้จัดศูนย์พักคอย (Community Isolation) สำหรับรองรับผู้ป่วย การให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมถึงการจัดกำลังพลอำนวยความสะดวกและจัดนักดนตรีสร้างความผ่อนคลายให้แก่ประชาชนที่เข้ามารับการฉีดวัคซีน ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบัน

ต่อมา ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางไปยังท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมกำลังทางเรือที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2 ซึ่งฐานทัพเรือสงขลา นั้น เป็นหน่วยงานหลักของกองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีหน้าที่ในการส่งกำลังบำรุงแก่กำลังทางเรือของกองทัพเรือที่ออกปฏิบัติการในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รวมทั้งดำเนินการด้านการกิจการพลเรือน การควบคุมเรือพาณิชย์ ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับภาครัฐและการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวกับกำลังพลฐานทัพเรือสงขลา ว่า ในฐานะที่ทุกคนเป็นตัวแทนของกองทัพเรือ ในการสร้างความปลอดภัย ความอบอุ่นใจด้วยการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนต่าง ๆ แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของกองทัพเรือ นอกจากนั้นให้นำเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารเรือเป็นแนวทางในการดำเนินการ ขอให้มีความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อดำรงขีดความสามารถของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศของกองทัพเรือให้มีความสง่างาม

ในช่วงบ่าย ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ได้เชิญผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยม การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ในส่วนของทัพเรือภาคที่ 2 ที่ได้ดำเนินการจัดเตรียมไว้สำหรับเป็นที่พักคอยของทหารกองประจำการหลังกลับจากเยี่ยมภูมิลำเนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ข้อที่ 3 ในการดูแลขวัญ กำลังใจ ของกำลังพลกองทัพเรือ โดยเฉพาะกำลังพลชั้นผู้น้อย รวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยชมการสาธิต การดูแลผู้ติดเชื้อ ผ่านระบบ Telemedicine ที่ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องมีการสัมผัสกัน

ในขณะที่ นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้นำคณะสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยซึ่งเป็นครอบครัวกำลังพล ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งนี้ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ให้การสนับสนุนการดูแลสวัสดิภาพ กำลังพลและครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือ รวมถึงได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมภริยาทหารเรือ ในพื้นที่ต่าง            ๆ ซึ่งปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอาชีพของเหล่าแม่บ้านนาวิกโยธินเพื่อหารายได้เสริม รวมถึงบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง

 

Hits: 44

Related posts