“ราชทัณฑ์” จัดตั้งศูนย์พัฒนาการทำงานผู้ต้องขัง 70 แห่งนำร่อง มุ่งหวังช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย พร้อมสร้างจิตสาธารณะแก่ผู้ต้องขัง

วันนี้ (1 พ.ย.65) นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการทำงานผู้ต้องขัง (Center of Prisoner’s Public Work Development) ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐและประชาชนผู้ประสบเหตุ

สืบเนื่องด้วย กรมราชทัณฑ์ มีแนวคิดที่เรียกว่า “ราชทัณฑ์ชุมชน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้ต้องขังจะได้ตอบแทนสังคม โดยการจัดให้บริการสาธารณะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาอุทกภัยและภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนหรือพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเรือนจำทั่วประเทศ จะดำเนินการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดที่มีหลักเกณฑ์ตามที่ราชทัณฑ์กำหนดเพื่อออกทำงานช่วยเหลือสังคม

“ที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ ได้นำนักโทษออกทำงานสาธารณะขุดลอกท่อระบายน้ำ และกรอกกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่ และได้รับเสียงตอบรับที่ดีเกี่ยวกับคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการทำงานผู้ต้องขัง (Center of Prisoner’s Public Work Development) ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม”

นายอายุตม์ กล่าวต่อว่า โดยมอบหมายให้เรือนจำและทัณฑสถานนำร่อง 70 แห่ง ซึ่งมีแรงงานนักโทษเด็ดขาดกว่า 2,217 ราย ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาด ที่จะสั่งให้ออกไปทำงานสาธารณะหรือทำงานอื่นใด เพื่อประโยชน์ของทางราชการนอกเรือนจำแล้ว ออกทำงานสาธารณะช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐและประชาชนบริเวณใกล้เคียงเรือนจำและทัณฑสถานนำร่องทั้ง 70 แห่ง ซึ่งสามารถสแกน QR Code ผ่านช่องทาง เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ เพื่อตรวจสอบเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ออกให้บริการดังกล่าว

“การจัดตั้งศูนย์พัฒนาการทำงานผู้ต้องขังในครั้งนี้ กรมราชทัณฑ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานภาครัฐและประชาชนผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆ จะได้รับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ตลอดจนพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว พร้อมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสภาพจิตใจของนักโทษเด็ดขาด ให้มีทัศนคติที่ดีต่อสังคมและมีจิตสาธารณะ ให้ได้ทำกิจกรรมที่ตอบแทนสังคม ส่งเสริมการกลับตัวและการเป็นพลเมืองดีของสังคมภายหลังพ้นโทษต่อไป” อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว

สำหรับหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-967-2222 กด 0 เพื่อประสานงานเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ และเจ้าหน้าที่เรือนจำนำร่อง เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เพจ Facebook : ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ IG : pr_correction Twitter : @prcorrection Line Official : @thaidoc และ Tiktok : @prdoc2021

Related posts