ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน นาวิกโยธินค่ายเทวาพิทักษ์

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ นาวาเอก วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้โอวาทกำลังพล โดยชื่นชมและขอขอบคุณทหารพรานทุกนายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ และเสียสละ แม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์โดยทั่วไปตามแนวชายแดนจะอยู่ในภาวะที่สงบเรียบร้อย แต่ยังจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เน้นย้ำให้ทหารพรานทุกนายมีกำลังใจที่เข้มแข็ง และอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท เฝ้าระวัง ตรวจสอบด้านการข่าวอยู่เสมอ และหมั่นฝึกฝน เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเท่าที่จะสามารถกระทำได้

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือได้ ทักทายกำลังพล ก่อนเข้ารับฟังการบรรยายสรุปจากกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

สำหรับ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ เกิดขึ้นจากกองทัพบกได้ตกลงใจในการจัดตั้งโครงการทหารพรานขึ้น เมื่อ 15 กรกฎาคม 2521 และได้มีกองทหารพรานที่มีผู้บังคับบัญชา เป็นทหารนาวิกโยธิน ผ่านการอบรมมาจากกองทัพบก จำนวน 2 กองร้อย เข้ามาปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยให้ขึ้นการควบคุมทางยุทธการ กับกองกำลังด้านจันทบุรี-ตราด (กจต.) กองทัพเรือ ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดจันทบุรีและตราด อยู่จนถึงปลายปีงบประมาณ 2523

ต่อมา กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้มีคำสั่งให้กองทัพบก มอบโอนหน่วยทหารพรานที่มีอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ กจต.ในขณะนั้น จำนวน 6 กองร้อย ให้กองทัพเรือรับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2523 กองทัพเรือจึงได้มีคำสั่งให้กรมนาวิกโยธิน ดำเนินการรับมอบ หน่วยทหารพราน ดังกล่าวจากกองทัพบก และส่งมอบให้ขึ้นการควบคุมทางยุทธการกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ต่อไป หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน จึงถือเอาวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนาหน่วย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ปัจจุบัน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน เป็นหน่วยขึ้นตรง ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กองบังคับการตั้งอยู่ที่ค่าย เทวาพิทักษ์ บ้านคลองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติภารกิจ ในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ด้านจังหวัดจันบุรีและตราด ที่ได้รับมอบจาก กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

ภารกิจที่เปลี่ยนแปลงจากการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์มาเป็นการป้องกันประเทศจึงทำให้หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินจำเป็นต้องขยายหน่วยให้เหมาะสม และสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กำลังทหารพรานนาวิกโยธิน ประกอบด้วยกำลังพลประจำการ และกำลังพลอาสาสมัคร (อส.ทพ.)

1. กำลังพลประจำการ ได้แก่ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนที่มาจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นส่วนใหญ่ และมีบางส่วนมาจาก กรมแพทย์ทหารเรือ และกรมการเงินทหารเรือ

2. อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน ได้แก่ กำลังพลจากบุคคลทั่วไปที่อาสาสมัครเข้ามาด้วยความสมัครใจ มีความรักชาติ มีความเลื่อมใสและเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความเสียสละ พร้อมที่จะอุทิศตนเข้ารับการฝึก ด้วยความสมัครใจ และปฏิบัติงานเพื่อความมั่นคงของชาติเป็นสำคัญ

 

Related posts