สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพเรือ ระดับดีเด่น ในส่วนของส่วนบัญชาการ

วันนี้ (3 ส.ค.66) พล.ร.ต.อนุวัต ดาผิวดี เลขานุการกองทัพเรือ รับมอบรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพเรือระดับดีเด่นในส่วนของส่วนบัญชาการ จาก พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในงาน วันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือ NQA Day (Navy Quality Award Day)” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

การจัดงาน วันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือ NQA Day (Navy Quality Award Day)” ประจำปีงบประมาณ 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ได้แสดงผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ของหน่วยในรูปแบบนิทรรศการ เพื่อให้กำลังพลได้เห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ การนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและองค์ความรู้ของหน่วยต่าง ๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานที่จะต่อยอดให้เกิดเป็นวิธีการและนวัตกรรม จนนำไปสู่ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานได้ โดยในปีนี้มีการจัด พิธีมอบรางวัลคุณภาพกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานอยู่ได้ระดับสูง อาทิ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพเรือ และรางวัลการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ

โดยในส่วนของรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพเรือ ระดับดีเด่น มีหน่วยงานที่ได้รับคะแนนผลการตรวจประเมินสูงที่สุดในแต่ละกลุ่มงาน ดังนี้

1. ส่วนบัญชาการ ได้แก่ กรมสารบรรณทหารเรือ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ กรมการเงินทหารเรือ และ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

2. ส่วนกำลังรบ ได้แก่ ทัพเรือภาคที่ 3 และ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

3. ส่วนยุทธบริการ ได้แก่ กรมช่างโยธาทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ คะแนนประเมิน 383 คะแนน กรมพลาธิการทหารเรือ

4. ส่วนการศึกษาและวิจัย และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ได้แก่ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

 

 

 

 

Related posts