นยปส. รุ่น 14 จัดสัมมนาสาธารณะหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น”

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.66 พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดงานสัมมนาสาธารณะหัวข้อ ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น ซึ่งจัดโดย นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 14 โดยมี นายสุรศักดิ์ ปัญญาวุฒิ ประธานรุ่น นยปส. รุ่นที่ 14 กล่าวรายงาน ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ หาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Zero Tolerance Anti – corruption Campaign : How did China stop corruption ?”

ต่อด้วยการนำเสนอ ผลการศึกษายุทธศาสตร์รุ่น นยปส.14 เรื่อง ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจเกี่ยวกับความโปร่งใส ธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจากหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

กิจกรรมการสัมมนาสาธารณะในหัวข้อ ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น นี้ เป็นกิจกรรมหลักของหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 14 ที่ได้มีการรวบรวมความรู้หลากหลายของผู้เข้าอบรมและนักวิชาการ มาวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบันของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ที่ใกล้ชิดและส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชน โดยในการนำเสนอครั้งนี้ ได้มีการศึกษาในมิติต่างๆ ที่ครอบคลุมบริบทตามหัวข้อ พร้อมเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

สำหรับหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง หรือ นยปส. เป็นหลักสูตรที่ สำนักงาน ป.ป.ช. จัดทำขึ้น โดยมุ่งหมายสร้างผู้นำและผู้บริหารต้นแบบที่มีจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต เพื่อเป็นภาคีเครือข่ายสร้างความตระหนักรู้ และเป็นพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเกิดผลเป็นรูปธรรม

 

Related posts