เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ETC รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.66 มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน โดย ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานมูลนิธิฯ เปิดงานการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “Energy Transition & Climate Change Management (ETC)” รุ่นที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน โดยมี คุณวิศรุต ดวงจินดา เลขาธิการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, นายนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายวีระเดช เตชะไพบูลย์ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100), นายพรอรัญ สุวรรณพลาย กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน พร้อมวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 60 คน โดยมีสื่อมวลชนร่วมทำข่าวเป็นจำนวนมาก ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถ.ราชปรารภ กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก นายนิติศักดิ์ ชอบดำรงธรรม กรรมการบริหารบริษัท Plan Architect ให้เกียรติมาบรรยาย เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพลังงานความร้อนต่ออาคาร และหลักการออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน 2 แนวทาง และ ศ.ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์ อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายเรื่อง “Passive Design, Active Design หลักการอาคารเขียว (Green Building)” ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมในครั้งนี้

Related posts