ผบ.ทร. เป็นประธานพิธีวางกระดูกงูเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง ลำที่ 7 – 12

วันนี้ (11 ส.ค.66) พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง ลำที่ 7 – 12 จำนวน 6 ลำ โดยมี พล.ร.ต.วิฉณุ ถูปาอ่าง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้การต้อนรับ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับโครงการจ้างสร้างเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง จำนวน 15 ลำ ได้ดำเนินการสร้างเรือตามลำดับแผนงาน ซึ่งที่ผ่านมา การสร้างเรือ 6 ลำแรก เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยมีพิธีวางกระดูกงูเรือเมื่อวันที่ 3 เม.ย.66 ที่ผ่านมา ซึ่งเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง ชุดใหม่นี้ ศรชล. ได้จัดหาเพื่อให้สามารถตอบสนองภารกิจได้หลากหลายในการจัดการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานของรัฐในการป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหา รับมือสถานการณ์ หรือการกระทำผิดกฎหมายที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเล การช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งปฏิบัติการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดหาเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่งที่มีคุณลักษณะเฉพาะ คือ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ทางทะเลและพื้นที่ปฏิบัติการของประเทศไทย และสามารถตอบสนองภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นเรือพยาบาลและส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ ปฏิบัติการใกล้ฝั่งในพื้นที่ของจังหวัดชายทะเล มีความสามารถทนทะเลสามารถปฏิบัติการในสภาวะคลื่นลมแรง มีความเร็วสูง มีระยะปฏิบัติการทางทะเลได้อย่างต่อเนื่องพอสมควร มีระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานบนเรือซึ่งต้องปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้หลากหลายตามภารกิจ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

คุณลักษณะที่สำคัญของเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง ทั้ง 15 ลำ คือ มีความคล่องตัวสูง สามารถเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว สามารถเกยฝั่งและออกจากฝั่งเพื่อเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายในการรับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือผู้ประสบภัยในพื้นที่บริเวณชายฝั่งและลำน้ำได้เป็นอย่างดี ไม่มีส่วนของระบบขับเคลื่อนใต้แนวน้ำที่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ประสบภัยในน้ำ สามารถปฏิบัติการในพื้นที่บริเวณชายฝั่งและลำน้ำได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยเรือมีความยาวตลอดลำถึง 12.39 เมตร ความกว้าง 3.48 เมตร กินน้ำลึกสูงสุด 0.65 เมตร สามารถออกปฏิบัติการที่ระยะปฏิบัติการได้ถึง 250 ไมล์ทะเล และสามารถวิ่งได้ความเร็วสูงสุดได้ถึง 41 น็อต มีความมั่นคงและปลอดภัยสูงเป็นพิเศษ มีความคงทนทางทะเลไม่น้อยกว่าระดับ 3 (Sea State 3) โดยสามารถรองรับผู้ปฏิบัติงานและผู้โดยสารหรือผู้ประสบภัยทางทะเลได้ 10 คน มีพื้นที่สำหรับติดตั้งเตียงหรือเปลพยาบาลแบบเคลื่อนที่ได้สำหรับผู้ประสบภัย พร้อมด้วยชุดเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครัน

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นหน่วยงานภายในสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยเป็นหน่วยราชการในรูปแบบเฉพาะ มีลักษณะเป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานจาก 7 หน่วยงานหลัก คือ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบังคับการตำรวจน้ำ และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยปัจจุบัน ศรชล. นับเป็นหน่วยงานหลักและเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาล และรับผิดชอบการดำเนินการที่มีเอกภาพ สามารถบูรณาการการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ในเขตทางทะเลที่มีลักษณะที่หลากหลาย และประเทศไทยมีอำนาจอธิปไตยหรือสิทธิอธิปไตย รวมทั้งสิทธิหน้าที่อื่นตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีอยู่อย่างมากมาย ในด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากร ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

โดยมีภารกิจหลักในการป้องกันภัย 9 ด้าน ประกอบด้วย 1.การกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ 2.การทำการประมงผิดกฎหมาย 3.การก่อการร้ายในทะเล 4.การเข้าเมืองผิดกฎหมาย 5.การเกิดอุบัติเหตุและการกู้ภัยทางทะเล 6.การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 7.การบังคับใช้แรงงาน แรงงานทาส และการค้ามนุษย์ในทะเล 8.การลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศ 9.การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

Hits: 43

Related posts