“พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์” เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศทุนการศึกษา “สานใจไทย สู่ใจใต้” ปี 2566

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศเยาวชนทุนการศึกษา สานใจไทย สู่ใจใต้ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษฯ โดยมี เยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน 36 คน ได้แก่ เยาวชนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 12 คน และเยาวชนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 22 คน

ทุนการศึกษา สานใจไทยสู่ใจใต้ เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้เยาวชนผู้ผ่านการโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา (นาทวี เทพา จะนะ และ สะบ้าย้อย) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวเยาวชน ซึ่งได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าหน่วยกิต ค่าสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาหรืออื่นๆ ด้านการศึกษา เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว นำไปสู่การพัฒนาสังคมภูมิลำเนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้น

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ กล่าวว่า “ทุนการศึกษา สานใจไทย สู่ใจใต้ ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ผ่านโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาแก่เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันมีเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษากระจายอยู่ทุกภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัวและชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป”

 

 

Related posts