“ประธานศาลฎีกา” ประกอบพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน อาคารสำนักงานศาลยุติธรรม (หลังใหม่)

นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารสำนักงานศาลยุติธรรม (หลังใหม่) โดยมี นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และบุคลากรของสำนักงานศาลยุติธรรม เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานศาลยุติธรรม (หลังใหม่) ถ.รัชดาภิเษก ซึ่งมี พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานคณะพราหมณ์ ประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์ครุฑ และพระครูวิศิษฏ์พิทยาคม (วราห์ ปุญญวโร) เจ้าอาวาสวัดโพธิทอง กรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีสงฆ์

ประเทศไทยได้มีการนำ ครุฑ มาใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน และถือเป็นตราประจำแผ่นดินหรือตราพระราชลัญจกร ซึ่งหมายถึง พระราชบัลลังก์ อีกทั้ง ตราครุฑ ยังใช้เป็นตราประจำสถานที่ราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาศาลยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีต้องดำเนินการในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ประกอบกับสำนักงานศาลยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทางด้านธุรการของศาลยุติธรรม งานส่งเสริมตุลาการ และงานวิชาการ เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ศาลยุติธรรม

รวมทั้งเสริมสร้างให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้จัดพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน เพื่อให้อาคารสำนักงานศาลยุติธรรม (หลังใหม่) มีภาพลักษณ์สมกับเป็นสถานที่อันทรงเกียรติ มีความสง่างามและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม

ทั้งนี้ อาคารที่ทำการสำนักงานศาลยุติธรรมหลังใหม่ ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินขนาด 3 ไร่ 34 ตารางวา เป็นอาคารสูง 26 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 25,628 ตารางเมตร แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 พื้นที่สำหรับหน่วยงานของสำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 21 หน่วยงาน และส่วนที่ 2 เป็นพื้นที่อาคารจอดรถยนต์สูง 5 ชั้น เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่ 15 ตุลาคม 2566

Hits: 17

Related posts