เริ่มแล้ว! OBEC Cambridge Schools Summit 2023

สพฐ. จัดกิจกรรม OBEC Cambridge School Summit 2023 พร้อมเดินหน้าพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภมิภาค โดยมีพิธีเปิดยิ่งใหญ่อลังการ

เสียงตีกลองสะบัดชัยดังขึ้นในพิธีเปิดกิจกรรม OBEC Cambridge School Summit 2023 ที่จัดขึ้นโดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนในหลักสูตรเคมบริดจ์ กว่า 440 คน เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2566 – 1 กันยายน 2566 ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ดอนเมือง จ.ปทุมธานี

ซึ่งทางสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) และประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลห้องเรียนพิเศษโปรแกรมนานาชาติ หลักสูตรเคมบริดจ์ (Cambridge) เป็นหลักสูตรที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ภายใต้แนวคิด การศึกษา คือ สะพานสร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคต (Bridge to inspire the future)” เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานในระดับนานาชาติ ทำให้เกิดมิติสัมพันธ์ที่หลากหลาย ในการจัดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกัน และเป็นการใช้ทักษะภาษา เพื่อนำไปต่อยอดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้

ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรเคมบริดจ์ 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ ,โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ,โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ,โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ,โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น ,โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี ,โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต และโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จ.ระนอง นอกจากนี้ ยังได้ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลห้องเรียนพิเศษโปรแกรมนานาชาติ หลักสูตรเคมบริดจ์ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ จำนวน 23 โรงเรียน ที่มีความพร้อม และสนใจเปิดห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรเคมบริดจ์ เข้าร่วมรับฟังข้อมูลอีกด้วย

ในโอกาสนี้ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้ามาพบปะ และให้โอวาทแก่นักเรียนในหลักสูตรเคมบริดจ์ ทั้ง 8 โรงเรียน และเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาตัวเอง และการปรับบุคลิกภาพ เพื่อให้นักเรียนเกิดความ SMART สมกับเป็นนักเรียนในโปรแกรมนานาชาติ หลักสูตรเคมบริดจ์ และพร้อมสำหรับการเป็นบุคลากรคุณภาพที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไป

สมศักดิ์ หิรัญรุ่ง ผช.บก.7-11 สตาร์นิวส์วัน รายงาน

Related posts