ศาลเยาวชนฯ-กรมพินิจฯ ลงนามร่วมมือเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การติดตาม ช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การติดตาม ช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย

วันนี้ (5 ก.ย.66) เวลา 10.00 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดย นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดย พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การติดตาม ช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย โดยมี นางดวงใจ นาคินทร์ใจจันทร์เดือน รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และนางนลินนาถ ไกรนรา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมลงนามสักขีพยาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ โดยจะทำให้เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ได้มีการเตรียมสภาพจิตใจและได้มีการปรับตัว เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นผู้คัดเลือกเด็กที่มีปัญหาขาดการสนับสนุนด้านการศึกษาและอาชีพ เพื่อให้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางช่วยเหลือเด็กดังกล่าว และกลับไปอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุขต่อไป

 

Related posts