อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ เปิดโครงการพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพต่อเด็ก เยาวชน และผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว

 

นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพและวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน และผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมประชุม เชิงปฏิบัติการ : การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และเยียวยา เด็ก เยาวชน และการแนะนำเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว ครั้งที่ 3 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : Streaming โดยมี นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นผู้กล่าวรายงานและบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.พนม เกตุมาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ปรึกษางานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดร.สุภาภรณ์ ทองนิ่ม นักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ นักจิตวิทยา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จำนวนกว่า 137 คน และผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้พิพากษาสมทบทั่วราชอาณาจักร ผ่านระบบ Streaming อีกด้วย

Hits: 62

Related posts