“ในหลวง” พระราชทานหนังสือและสื่อธรรมะ ในการอบรมผู้ต้องขังให้แก่กรมราชทัณฑ์

 

วันนี้ (5 ก.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานหนังสือและสื่อธรรมะ ในการอบรมผู้ต้องขังให้แก่กรมราชทัณฑ์ โดยมีนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้ารับพระราชทานหนังสือและสื่อธรรมะในการอบรมผู้ต้องขัง เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมในพิธี ณ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี

สำหรับหนังสือและสื่อฯ ที่ได้รับพระราชทาน ประกอบด้วย สื่อ CD – ROM 50 แผ่น และหนังสือ จำนวน 71 เล่ม โดยกรมราชทัณฑ์จะได้จัดส่งไปยังเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาทักษะและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านหนังสือ รวมทั้งสามารถศึกษาและหาความรู้ในด้านธรรมะเพิ่มเติม ตลอดจนใช้เป็นสื่อการอบรมเพื่อการพัฒนาจิตใจ คืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคม ซึ่งการได้รับพระราชทานหนังสือและสื่อในการอบรมผู้ต้องขังในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติเป็นล้นพ้นแก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรกรมราชทัณฑ์ ตลอดจนผู้ต้องขัง ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระเมตตากับผู้ต้องขังเป็นอย่างยิ่ง

Related posts