ป.ป.ช.เชียงราย ร่วมโครงการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.64 ป.ป.ช.เชียงราย เข้าร่วมงานโครงการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมที่ 2 การขยายผลสร้างแกนนำสมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย สู่ระดับตำบล รุ่นที่ 7 (อ.แม่สาย, อ.เชียวแสน) ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโครงการที่ชมรม STRONG เชียงรายได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ป.ป.ช.

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวฯ ได้มีการคัดเลือกกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอด้วย และการดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

Hits: 47

Related posts