ป.ป.ช.พิจิตร ขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ

 

ป.ป.ช.พิจิตร ร่วมกับ ชมรม STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพิจิตร จัดโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.64 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพิจิตร จัดโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริต ด้านทรัพยากรสาธารณะ ขยายผลมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในเขตพื้นที่อำเภอบางมูลนาก โดยการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางเท้าทางสาธารณะ ในเขตพื้นที่อำเภอบางมูลนาก พร้อมทั้งรับฟังปัญหาการใช้พื้นที่สาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ผู้นำชุมชน และสังเกตการณ์การจัดระเบียบทางเท้าในเขตตลาดเทศบาลเมืองบางมูลนาก รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการร้านค้า และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

Related posts