ป.ป.ช. หวั่นโควิด-19 ประกาศให้ผู้ยื่นบัญชีทรัพย์สิน ส่งทางไปรษณีย์แทน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ประกาศ ข้อความว่า ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในประเทศไทย ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อจำกัดการชุมนุมของประชาชนไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง และลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ทราบว่า ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ท่านสามารถยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้ โดยการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทั้งนี้ ให้ถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา เป็นวันที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยระบุชื่อและที่อยู่ของผู้รับ ดังนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Related posts