เข้ากราบสักการะ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เพื่อปรึกษาและวางแนวทางช่วยเหลือปชช. และผู้ป่วยโควิด-19

 

วันนี้ (7 ส.ค.64) พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล ประธานคณะกรรมการวิสามัญแก้ไขปัญหาโควิด-19 สภา กทม. นายชณทัต ปัทะมะภูวดล อนุกรรมการสภา กทม. และเลขานุการบริหารหอการค้า ไทย-มัลดีฟส์ พร้อมคณะ เข้าพบกราบสักการะ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และ เลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อปรึกษาแก้ไขปัญหาและวางแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ตามพระดำริ “สมเด็จพระสังฆราช” ที่ให้วัดที่มีศักยภาพร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการช่วยเหลือประชาชน ในหนังสือ ระบุว่า ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงมากขึ้นอีกระลอก ก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนอย่างกว้างขวาง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามข่าวสารมาโดยตลอด พร้อมประทานพระดำริว่า วัดหลายแห่งในประเทศไทย มีอาคาร สถานที่ โรงครัว อุปกรณ์ บุคลากร หรือปัจจัยอื่น ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ในการบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ เช่น การจัดเตรียมอาหาร การตั้งโรงพยาบาลสนาม การบริจาควัตถุปัจจัย หรือการเอื้อเฟื้อพื้นที่สำหรับบริหารจัดการด้านต่างๆได้ จึงขอให้คณะสงฆ์และวัดที่มีศักยภาพ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามที่ได้รับการร้องขอ ตามที่ได้ประสานความเข้าใจร่วมกันกับชุมชนแล้ว และตามกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลด้านสาธารณสงเคราะห์ อันเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะสงฆ์ต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านต่างๆ ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และของทางราชการอย่างเคร่งครัด

โอกาสนี้สมเด็จพระสังฆราช โปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรและกำลังใจแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จิตอาสา และผู้ทุ่มเทเสียสละสรรพกำลัง เพื่อบำบัดบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนทุกภาคส่วน ให้ประสบสวัสดิภาพ และอิ่มเอิบในกุศลจริยาซึ่งได้บำเพ็ญ อันจักเป็นพลังสร้างสรรค์ประโยชน์สุขส่วนรวมให้ทวีคูณยิ่งขึ้นในสังคมไทยสืบไป

Hits: 46

Related posts