กองทัพเรือ จัดพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธศรีราชนาวี มงคลสามัคคีประสิทธิ์”

 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 22 ส.ค.64 สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธศรีราชนาวี มงคลสามัคคีประสิทธิ์” พระพุทธรูปบูชา กองทัพเรือ ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ประดิษฐานที่ผ้าทิพย์ กับพระราชทานพระมหากรุณา ทรงเจิมแผ่นทอง นาก เงิน และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานแผ่นทอง นาก เงิน ที่ทรงอธิษฐานจิตให้กับ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อเป็นชนวนในการจัดสร้างในครั้งนี้

โดยในพิธีมีพระเกจินั่งปรกอธิษฐานจิตจำนวน 6 รูป ประกอบด้วย พระราชมงคลวุฒาจารย์ (หลวงปู่ทอง) วัดดอนไก่ดี, พระเทพมงคลญาณ วิ (สนธิ์ อนาลโย ป.ธ.3) วัดพุทธบูชา, พระราชภาวนาพิธาน วิ วัดโสธรวราราม, พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (พระมหาสุรศักดิ์) วัดประดู่, พระครูวิมลญาณอุดม (พระอาจารย์ติ๋ว) วัดมณีชลขัณฑ์ และพระครูสิริสุตวราภรณ์ (พระมหาประกอบ ธมมชีโว) วัดป่ามหาไชย

พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์จำนวน 10 รูป ประกอบด้วย พระพรหมเสนาบดี วัดปทุมคงคา, พระธรรมวชิรญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร, พระธรรมศากยวงศ์บัณฑิต วัดบวรนิเวศวิหาร, พระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง, พระเทพวชิรมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร, พระราชวรญาณโสภณ วัดธาตุทอง, พระมหา ดร.ไกรวรรณ ชินทตฺตีโย วัดพระงาม, พระมหา ดร.ฉัตรชัย สุฉตฺตชโย วัดบวรนิเวศวิหาร, พระมหาณัฐพงศ์ บียณฎโฐ วัดบวรนิเวศวิหาร และพระวรชัย ทมวโร วัดบวรนิเวศวิหาร

และพระพิธีสวดภาณวาร พุทธาภิเษก ประกอบด้วย พระราชสุรวาที วัดมหาธาตุ, พระราชพิพัฒนาภรณ์ วัดหลักสี่, พระสรภาณกวี วัดมหาธาตุ และพระครูอาทรบุญกิจ วัดน้อยนางหงส์

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมกองทัพเรือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด

โดยที่ผ่านมา พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และพลเรือเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชา กองทัพเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้ารับพระราชทานแผ่นทอง นาก เงิน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เข้ารับแผ่นทอง นาก เงิน ที่อธิษฐานจิต และลงอักขระ จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร, สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร, สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร, สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร, สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร, สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาทวัดยานนาวาพระอารามหลวง, สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

โดยได้รวบรวมแผ่นทอง นาก เงิน ที่อธิษฐานจิต ลงอักขระ และมวลสาร พร้อมทั้งประกอบพิธีที่วัดสำคัญในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ จากเกจิอาจารย์ทั่วประเทศ จำนวน 109 รูป และได้มีพิธีเททองหล่อนำฤกษ์ โดยมีสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเรือเอก ชายชาติ ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เมื่อ 8 มิถุนายน 2564 ณ ลานหน้าตึกกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม

การจัดสร้างสร้างพุทธรูปบูชา กองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อกองทัพเรือ เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกองทัพเรือ ข้าราชการทหาร และลูกจ้างในสังกัดกองทัพเรือ ได้นำไปสักการบูชา รวมทั้งใช้ประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน อันบังเกิดความเป็นสิริมงคล และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการบำรุงขวัญทหารและเสริมสร้างศรัทธายึดมั่นในพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

สำหรับรูปแบบของพระพุทธรูปบูชา องค์พระพุทธรูป เนื้อทองเหลืองรมดำ หล่อเต็มองค์ ผสมแผ่นทองคำแท้ แผ่นนากแท้ แผ่นเงินแท้ ที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม และผสมแผ่นทอง ที่พระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศ ลงอักขระเลขยันต์แล้ว

พระพุทธศรีราชนาวี มงคลสามัคคีประสิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แบบสุโขทัย อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ บนฐานรูปบัวบาน พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาวางคว่ำลงที่พระชานุ (หัวเข่า) นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงที่พื้นธรณี ในคราวที่พระองค์ทรงเอาชนะมารได้ ซึ่งมารในที่นี้คือกิเลสนั่นเอง พระวรกายโค้งเว้า ลำพระกรกลมกลึง และพระหัตถ์งดงามตามองค์ประกอบของประติมากรรมพระพุทธรูปสุโขทัย พระพักตร์ค่อนข้างกลมอวบอิ่ม แย้มมุมพระโอษฐ์เล็กน้อย มีพระนลาฏ (หน้าผาก) กว้าง แบบพระพุทธสิหิงค์ ที่พระเศียรมีเม็ดพระศก (เส้นผม) ที่ขมวดเป็นก้นหอยปกคลุมเรียงเป็นระเบียบ มีพระอุษณีษะหรือพระรัศมี (ส่วนที่โป่งนูนกลางพระเศียร) เชื่อมต่อพระเกตุมาลารัศมีเปลว ฐานพระพุทธรูป เป็นรูปบัวบาน แถวบนเป็นกลีบบัวหงาย จำนวน 35 กลีบ แถวล่างเป็นกลีบบัวคว่ำ จำนวน 34 กลีบ รวม 69 กลีบ เท่ากับพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในปีที่จัดสร้างพระพุทธรูปดอกบัวเป็นดอกไม้ประจำศาสนาพุทธ มีความหมายอยู่ 2 นัย คือ 1. ความบริสุทธิ์ หมายถึงดอกบัวเกิดในโคลนตมใต้น้ำแต่สามารถเติบโตผ่านความสกปรกของโคลนตมโผล่พ้นน้ำมาอวดความสวยงามได้โดยไม่มีความสกปรกของโคลนตมอันเป็นแหล่งกำเนิดติดมาด้วย เหมือนคนเราแม้จะเกิดในสิ่งแวดล้อมไม่ดี แต่ถ้าบุคคลนั้นมีจิตใจที่ดีและเป็นคนดีแล้วนั้นก็จะรักษาความดีในตัวเอง และ 2. ความมีปัญญา หมายถึงดอกบัวเป็นดอกไม้ที่ผลิดอกแล้วได้ผลพร้อมกัน เมื่อดอกร่วงโรยผลบัวในฝักบัวจะสุกงอมให้เก็บกินต่อไป เปรียบเสมือนคนเราเกิดมาพร้อมกับสมองที่มีปัญญา รอพัฒนาจนมีสติปัญญาเต็มที่ไว้แก้ปัญหาให้แก่ชีวิต ใต้กลีบบัวเป็นขาสิงห์

สำหรับกึ่งกลางด้านหน้าผ้าทิพย์จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. มาประดิษฐาน มีลวดลายดอกประดู่ที่เป็นสัญลักษณ์ของทหารเรือ จำนวน 5 ดอก เปรียบเสมือนพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ อยู่บริเวณชายผ้าใต้อักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. มีความหมายว่ากองทัพเรือจะปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เหนือเกล้าตลอดไป ที่ฐานด้านหน้าใต้ชายผ้าทิพย์จารึกพระนามพระพุทธรูป ด้านหลังฐานประดับตราสัญลักษณ์กองทัพเรือ จารึกปีที่จัดสร้าง และหมายเลขประจำองค์พระ เพื่อเป็นการบำรุงขวัญทหารและเสริมสร้างศรัทธายึดมั่นในพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้กองทัพเรือได้จัดสร้างพระพุทธศรีราชนาวี มงคลสามัคคีประสิทธิ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 9.10 นิ้ว และขนาดหน้าตักกว้าง 5 นิ้ว โดยจะมอบให้แก่หน่วยราชการสังกัดกองทัพเรือ ตั้งแต่ระดับกองร้อยขึ้นไป

นอกจากนี้กองทัพเรือได้เปิดให้ข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไปได้ร่วมบริจาคบูชาในการจัดสร้าง “พระพุทธศรีราชนาวี มงคลสามัคคีประสิทธิ์” ขนาดหน้าตัก 9.10 นิ้ว จำนวน 608 องค์ บริจาคบูชาองค์ละ 8,999 บาท และขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว จำนวน 1,651 องค์ บริจาคบูชาองค์ละ 4,999 บาท โดยสามารถสั่งจองได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โทร. 02 475 4960 โทร. 08 0664 489 และเป็นไอดีไลน์ในการสั่งจอง

Hits: 73

Related posts