ศาลเยาวชน – กทม. ร่วมลงนามป้องกันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน

 

 

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ กรุงเทพมหานคร ร่วมลงนาม MOU การป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ให้สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งช่วยส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้รู้สำนึกไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ และสามารถอยู่กับครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างปกติสุข

วันนี้ (9 ก.ย.64) นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการป้องกันการกระทำความผิดของเด็ก เยาวชน และการแก้ไขบัดบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลเยาวชนฯ นางรวมพร เกตุทัต ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

สำหรับบันทึกข้อตกลงลงความร่วมมือดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการป้องกันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องในชุมชนต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร และในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการของศาลให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมไปถึงจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กหรือเยาวชนที่เป็นผู้เสียหายในคดีอาญาหรือคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ ให้ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือ อันเป็นการสร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ

Related posts