“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” เดินสายมอบจักรยานเพื่อน้องให้โรงเรียนพื้นที่ภาคอีสาน 9 จังหวัด

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” เดินสายพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนต่อเนื่องในโครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ลงพื้นที่มอบจักรยานให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ภาคอีสานรวม 9 จังหวัด

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำทีมลงพื้นที่มอบรถจักรยาน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคอีสาน 8 จังหวัด ระหว่างวันที่ 25-30 ตุลาคม 2565 ประกอบด้วย จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี (โดยจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ 9 ของโครงการจักรยานเพื่อน้องสัญจรฯ กำหนดมอบจักรยานในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565) ที่มีเยาวชนประสบปัญหาในด้านการเดินทางไปและกลับโรงเรียนด้วยความยากลำบาก ภายใต้ “โครงการจักรยานเพื่อน้องสัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565” รวมจำนวน 45 โรงเรียน มอบรถจักรยาน จำนวน 900 คัน พร้อมมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ รวมถึงมอบค่าพาหนะให้กับโรงเรียนที่เดินทางมารับ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,537,807.50 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถใช้จักรยานเดินทางมาโรงเรียนได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกาย เรียนรู้กฎจราจร เรียนรู้การแบ่งปัน รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งของส่วนรวมและใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง โดยเมื่อเด็กนักเรียนจบการศึกษา จักรยานจะถูกส่งต่อให้แก่เด็กนักเรียนในรุ่นต่อไป โดยมี คุณครู และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมในพิธี พร้อมด้วย สมาคม/มูลนิธิแต่ละจังหวัดเป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี

โดยเมื่อวันที่ 14 – 17 ต.ค.65 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ลงพื้นที่มอบรถจักรยาน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ รวม 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดลำปาง สุโขทัย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ที่มีเยาวชนประสบปัญหาในด้านการเดินทางไปและกลับโรงเรียนด้วยความยากลำบาก ภายใต้โครงการจักรยานเพื่อน้องสัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 รวมจำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 40 แห่ง รถจักรยาน รวม 600 คัน พร้อมมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ รวมถึงมอบค่าพาหนะให้กับโรงเรียนที่เดินทางมารับ

รวมงบประมาณโครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคอีสาน รวม 13 จังหวัด 85 โรงเรียน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,653,352.50 บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

ติดตามข่าวสารกิจกรรม การช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

Related posts