ครบรอบ 83 ปี สนท. มอบรางวัลเกียรติยศ “บุคคลในวงการหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ที่มีผลงานสร้างสรรค์”

วันนี้ (18 พ.ค.67) นายมานิจ สุขสมจิตร อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศแก่ บุคคลในวงการหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ที่มีผลงานสร้างสรรค์ ในโอกาสครบรอบ 83 ปี สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยงานจัดขึ้นที่หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ 7 คน ได้แก่

 

1. นายอิทธิพล สมุทรทอง ได้รับรางวัลผู้มีผลงานสร้างสรรค์ในสาขา การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน 2. นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ได้รับรางวัลผู้มีผลงานสร้างสรรค์ในสาขา บริการสังคม 3. ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ได้รับรางวัลผู้มีผลงานสร้างสรรค์ในสาขานักรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล 4. ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ได้รับรางวัลผู้มีผลงานสร้างสรรค์ในสาขา ส่งเสริมวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 5. นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ได้รับรางวัลผู้มีผลงานสร้างสรรค์ในสาขา แบบอย่างผู้~$ประเทศ การดิจิทัล 6. นายสรกล อดุลยานนท์ ได้รับรางวัลผู้มีผลงานสร้างสรรค์ในสาขา นักหนังสือพิมพ์ผู้สร้างแรงบันดาลใจ และ 7. ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ได้รับรางวัลผู้มีผลงานสร้างสรรค์ในสาขา สตรีผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม

หลังจากนั้น นายนคร วีระประวัติ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบโล่เกียรติคุณแก่องค์กรผู้สนับสนุนสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ 15 องค์กร ดังนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ,บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) ,บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ,บริษัท บีซีพีจี จำกัด(มหาชน) ,ธนาคารออมสิน ,บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ,บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ,บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ,บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ,บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ,บริษัท 24 ชั่วโมงคอฟฟี่อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ,ดร.จุไรรัตน์ วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสยาม ผู้แทน ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม และ บริษัท ซีพี แรม จำกัด

นายนคร กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 83 ปี ที่ก่อตั้งสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีนี้ นับเป็นงานสำคัญอีกปีหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เห็นควรจัดมอบโล่เกียรติยศ รางวัล บุคคลในวงการหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ที่มีผลงานสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และร่วมส่งเสริมการทำสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมต่อวงการหนังสือพิมพ์ สื่อมวลชน รวมถึงสื่อออนไลน์ และขอขอบคุณ คุณมานิจ สุขสมจิตร นักหนังสือพิมพ์อาวุโส รางวัลเกียรติยศคนหนังสือพิมพ์ เป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติเป็นประธานในวันนี้

Related posts