สำนักงานคุมประพฤติ กทม.6 จัดกิจกรรมทำงานสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสครบ 6 รอบ ร.10

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.67 เวลา 08.30 น.ที่ริมทางรถไฟสายแปดริ้ว (สี่แยกยมราช-สะพานดำ) เขตดุสิต กทม. น.ส.เสาวลักษณ์ ปลั่งเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ ,อาสาสมัครคุมประพฤติ และผู้ถูกคุมฯ ร่วมกับ นายกมล ด้วงประภัศร์ ประธานชุมชนคลองส้มป่อยราชเทวี และ นายพูลสิน อุไทยพจน์ ประธานชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว ดุสิต พร้อมชาวบ้านในชุมชนร่วมทำงานสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ทั้งนี้สืบเนื่องจากเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการแสดงพลังความดีของกลุ่มผู้ต้องขัง และผู้กระทำผิดที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเป็นลักษณะงานบริการสาธารณะ การดูแล รักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้ผู้ที่เคยกระทำผิดได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ดีมีคุณค่า และเป็นประโยชน์ในการชดเชยความผิดที่เคยกระทำมาแล้วให้กับสังคม

กรมคุมประพฤติ โดย สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 เป็นหน่วยงานหนึ่งในกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัยของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการแก้ไข ฟื้นฟู ผู้กระทำผิดในชุมชนให้กลับตนเป็นพลเมืองดี การทำงานบริการสังคมหรือการทำงานสาธารณประโยชน์ เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ศาลสั่งให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในลักษณะงานที่มุ่งเน้นการแก้ไข ฟื้นฟู และสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคม เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 กรมคุมประพฤติ ได้จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและงานสาธารณประโยชน์ อย่างต่อเนื่องตลอดมาเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้เห็นคุณค่าในตนเอง เกิดความภาคภูมิใจในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม ตลอดจนก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้นประกอบกับเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ จึงเห็นควรจัดโครงการทำงานสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 50 คน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสดังกล่าว

Related posts