มภน. ขอนแก่น ชวนเข้าร่วม “การประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ” ครั้งที่ 8

 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น เชิญชวนเข้าร่วม “การประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 8 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมยุค New Normal”

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง “บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมยุค New Normal” (The 8th NEU National Conference 2021 (NEUNC2021) “Integrated Research and Innovation for the New Normal Society)” ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ณ อาคาร 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในระดับชาติ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.conf.neu.ac.th

Related posts