ธอส. มอบเงิน 9 แสน หนุน 2 รพ. สร้างหอผู้ป่วยไอซียู-จัดหาครื่องฮีโมเปอร์ฟิวชั่น

ธอส. มอบเงิน 9 แสน หนุน 2 รพ. สร้างหอผู้ป่วยไอซียู-จัดหาครื่องฮีโมเปอร์ฟิวชั่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งความช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัยโควิด-19 มอบเงิน 9 แสนสนับสนุน รพ. “วชิรพยาบาล” 7 แสน สร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบแบบห้องแยก “เตียงต่อชีวิต” ผู้ป่วยโควิด-19 ด้านรพ. “พระมงกุฏ” 2 แสน เพื่อจัดหาเครื่องฮีโมเปอร์ฟิวชั่นใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมส่งมอบน้ำดื่ม-หน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลและประชาชนที่มาใช้บริการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

นายยุทธนา หยิมการุณ ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งนับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ที่ยังคงเกิดคลัสเตอร์การระบาดใหม่ และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลต้องรับหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยอย่างหนัก เช่นเดียวกับโรงพยาบาลวชิรพยาบาลและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลหลักในการรับส่งต่อตลอดจนดูแลให้การรักษาแก่ผู้ป่วย COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์สำหรับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างเร่งด่วน ธนาคารจึงได้จัดพิธีส่งมอบความช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัย COVID-19 ผ่านโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง โดยมี ดร.กิริฎา เภาพิจิตร กรรมการธนาคาร ธอส. ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคารร่วมในพิธีส่งมอบ

มีรายละเอียดดังนี้ 1. มอบเงินสนับสนุนจำนวน 700,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่อจัดสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบแบบห้องแยก “เตียงต่อชีวิต” ผู้ป่วย COVID-19 พร้อมน้ำดื่มธนาคารจำนวน 10,000 ขวด รวมถึงหน้ากากอนามัยและสายคล้องที่จัดทำโดยพนักงานจิตอาสาของธนาคาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ 2. มอบเงินสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สำหรับการจัดหาเครื่องฮีโมเปอร์ฟิวชั่น จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยลดอาการปอดอักเสบรุนแรงที่เกิดจากภูมิคุ้มกันต่อต้านไวรัส COVID-19 มากเกินไป พร้อมน้ำดื่มธนาคารจำนวน 5,000 ขวด รวมถึงหน้ากากอนามัยและสายคล้องที่จัดทำโดยพนักงานจิตอาสาของธนาคาร โดยมี พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ ธอส. ยังได้ให้การสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ นนทบุรี ในการผลิตน้ำดื่มธนาคารเพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานต่าง ๆ แจกจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงประชาชนที่มารับบริการ โดยศูนย์ฯ ดังกล่าว เป็นศูนย์ที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะทางสังคมให้แก่ผู้พิการ เพื่อให้มีความสามารถเพิ่มเติมและมีรายได้เลี้ยงดูแตนเองและครอบครัวต่อไป ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ยังสามารถมีรายได้ต่อไปได้

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัย COVID-19 ที่ ธอส. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสำหรับจัดสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบแบบห้องแยกที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่มีอาการรุนแรง และส่งมอบน้ำดื่มธนาคารจำนวน 20,000 ขวด การสนับสนุนงบประมาณ 1,000,000 บาท ให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ กทม. กับกิจกรรม “เรามีเรา” และหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้องจำนวน 10,420 ชุด การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 300,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี จัดสร้างไอซียูสนามที่ใช้รองรับการรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่มีอาการรุนแรง และส่งมอบหน้ากากอนามัย พร้อมสายคล้อง รวมถึงน้ำดื่มของธนาคารจำนวน 5,000 ขวด

ส่งมอบน้ำดื่มธนาคาร จำนวน 20,000 ขวด หน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้องให้แก่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส่งมอบน้ำดื่มธนาคารจำนวน 15,600 ขวด หน้ากากอนามัยและสายคล้อง พร้อมด้วยอาหารจำนวน 500 กล่อง ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร มอบเก้าอี้จำนวน 500 ตัว น้ำดื่มธนาคารจำนวน 20,000 ขวด และหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้อง ให้แก่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มารับบริการเป็นจำนวนมาก ส่งมอบถุงยังชีพ ธอส. ให้แก่เขตห้วยขวาง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เช่น ชุมชนวัดอุทัยธาราม ซึ่งเป็นชุมชนใกล้ธนาคาร รวมถึงสนับสนุนน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ให้หน่วยงานสำคัญต่าง ๆ อาทิ สถานพยาบาล สถานศึกษา และวัด เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ CSR ของธนาคาร ด้วยความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Related posts