ที่ปรึกษาฮุนเซน” เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ บจก.ไอเรียลพลัส (ประเทศไทย)

 

 

ดร.ซก กรัดทะยา (H.E.Dr.SoK Sokrethya) ที่ปรึกษาส่วนตัว สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซน นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ให้เกียรติเยี่ยมชม กระบวนการผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมหลายชนิด โดยมีนายพัชรพล สุทธิธรรม กรรมการฝ่ายบริหาร บจก.ไอเรียลพลัส (ประเทศไทย), ดร.อภิชา ระยับศรี อุปนายกสมาคมชาวศรีสะเกษ, ผศ.ดร.เจนพล ทองยืน ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ดร.ภูเนตุ จันทร์จิต อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.56 ปี) และนายไวกูล พื้นทอง ร้านสาทรสูท ร่วมให้การต้อนรับ ณ บจก.ไอเรียลพลัส (ประเทศไทย) จำกัด ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 

 

Related posts