เลขากองทุนฟื้นฟูฯ สั่งลุยปี 65 แก้หนี้ 4 หมื่นราย และฟื้นฟูอาชีพอีก 1,640 โครงการ วอนรัฐเร่งอนุมัติงบกลาง เพื่อมาใช้ดำเนินงาน

 

 

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินงานตามแผนงานปีงบประมาณ 2565 ของกองทุนฟื้นฟูฯ ได้กำหนดเป้าหมายทั้งในด้านการแก้ไขปัญหาหนี้และการฟื้นฟูอาชีพอย่างเข้มข้น โดยในส่วนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกตามแนวทางการจัดชั้นหนี้ตามที่ได้กำหนด โดยชั้นที่ 1 เป็นหนี้ในชั้นล้มละลายบังคับคดี ที่มีประมาณ 29,000 ราย ชั้นที่ 2 หนี้เกษตรกรที่มีคำพิพากษาแล้ว และชั้นที่ 3 หนี้มีการฟ้องคดีมีรวมทั้งเป็นหนี้ผิดนัด ซึ่งรวมเกษตรกรเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ รวมทั้งสิ้นประมาณ 40,000 ราย โดยกองทุนฟื้นฟูฯ จะเข้าไปเป็นหน่วยงานกลางในการช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย รวมถึงช่วยซื้อหนี้ตามหลักเกณฑ์ในข้อตกลงกับเจ้าหนี้ ทั้งหนี้ตามลำดับชั้นที่กำหนด และจากหนี้ในโครงการพิเศษต่าง ๆ เช่น โครงการแก้ปัญหาหนี้ 4 ธนาคารของรัฐ ซึ่งมีเกษตรกรในกลุ่มนี้ประมาณ 44,000 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอโครงการ ส่วนหนี้ส่วนของสถาบันสหกรณ์ กองทุนฟื้นฟูฯ กำลังเร่งดำเนินการไกล่เกลี่ย ซึ่งขณะนี้สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างน่าพอใจ

สำหรับการฟื้นฟูอาชีพ ขณะนี้มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนองค์กร จากพื้นที่ 77 จังหวัด รวมจำนวนกว่า 1,640 กว่าองค์กร คิดเป็นเกษตรกรร่วม 200,000 กว่าราย ซึ่งทั้งหมดได้มีการจัดทำและส่งแผนโครงการฟื้นฟูอาชีพ เพื่อขอรับการสนับสนุน รวม 1,640 แผนใน 14 กิจกรรม ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 นี้ ต้องใช้งบประมาณสนับสนุนทั้งหมดประมาณ 7,500 ล้านบาท โดยในการนี้ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้มีการพิจารณาอนุมัติโครงการแล้ว เป็นงบประมาณรวม 3,200 ล้านบาท ที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณา

 

สำหรับงบประมาณที่นำมาใช้เพื่อการสนับสนุนโครงการที่นำเสนอในการฟื้นฟูอาชีพนั้น ทางกองทุนฟื้นฟูฯ ได้ขอรับการสนับสนุนงบกลางจากรัฐบาล ขณะนี้กองทุนฟื้นฟูฯ ได้จัดทำเรื่องของรับการสนับสนุนงบประมาณ ส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นที่เรียบร้อย เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะส่งต่อไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อให้พิจารณาเห็นชอบ นายสไกร กล่าว

นายสไกร กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันกองทุนฟื้นฟูฯ มีสมาชิกซึ่งเป็นองค์กรทั้งประเทศรวมกว่า 54,000 องค์กร และมีสมาชิกเกษตรกรประมาณ 5,500,000 คน โดยในการดำเนินงานนั้น ประกอบด้วย 3 ส่วน โดย ส่วนนโยบาย มีคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กำกับดูแล ปัจจุบันมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธาน ส่วนกรรมการจะมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงเกษตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุสาหกรรม ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาสภา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นต้น ส่วนของคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ ทำหน้าที่ในเรื่องการบริหารจัดการ แบ่งเป็นคณะกรรมการจัดการหนี้ และคณะกรรมการฟื้นฟูอาชีพ ทั้งหมดนี้คือส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้และการฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกรสมาชิกที่ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน 

   

Hits: 59

Related posts