ปทุมธานี เตรียมจัดงานแสดงสินค้า “โครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG”

จังหวัดปทุมธานี เตรียมจัดงานแสดงสินค้าภายใต้ “โครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG” จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ

วันนี้ (10 พ.ย.65) เวลา 09.00 น. ที่ ประชุมห้องเจ้าพระยาปทุมธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าภายใต้ “โครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG” จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นายชูเกษ อุ่นจิตติ บริษัทอีเอสโกลบอล จำกัด นายกษมา ถาวร ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ซึ่งในงานแสดงสินค้าดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ ภายในงานจะนำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นบรรจุภัณฑ์ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรจังหวัดปทุมธานี 10 กลุ่ม ที่เข้าร่วม “โครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG” จังหวัดปทุมธานี ผลิตได้เอง และนำมาจัดแสดง

ทั้งนี้ “โครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG” จังหวัดปทุมธานี เป็นการขับเคลื่อนงานที่ตอบสนองแนวคิด BCG ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เพื่อยกระดับสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดปทุมธานี โดยพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ด้วยการนำเศษวัสดุจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้โฟมและพลาสติก ทำให้เกิดการขับเคลื่อนและสร้างแนวคิดให้กับ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากวัสดุธรรมชาติ สร้างงานในชุมชน ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเชื่อมโยงกรอบแนวคิด BCG Model และได้ยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ สร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดที่หลากหลายช่องทางมากขึ้น และก้าวสู่เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

 

สำหรับแนวคิด BCG เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่อาศัยฐานความเข้มแข็งของประเทศ ที่ประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นเจ้าของ สินค้าและบริการมูลค่าสูง ยกระดับมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการ นำเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหม่ที่ช่วยทลายข้อจำกัด ให้เกิดการก้าวกระโดดของการพัฒนาต่อยอด สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจออย่างยั่งยืน กระจายรายได้โอกาส และความมั่งคั่งแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) รวมถึงการรักษาฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพให้สมดุล เรียกว่า “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” ซึ่งเป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

ขอเชิญชวนทุกท่าน ผู้สนใจไปเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า ภายใต้ “โครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG” จังหวัดปทุมธานี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ

Related posts