ด้วยความห่วงใย! ศาลเยาวชนฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันโรค ให้กรมพินิจฯ

 

นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วย นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานโครงการติดตามด้วยความห่วงใย และโครงการติดตามด้วยใจ และนางณัฐา อินทวงศ์ คณะทำงานและผู้ประสานงาน พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันโรค อาทิ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม ข้าวสาร และอาหารแห้งต่างๆ ให้แก่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

โดยมี พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจฯ ร่วมรับมอบ เพื่อส่งต่อให้สถานพินิจฯ ต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดจนผู้อำนวยการและผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร่วมรับมอบในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณโถงชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Related posts