ก.ต. มติตั้ง “ธานี สิงหนาท” นั่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมคนใหม่ มีผล 1 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.66 ที่ศาลฎีกา สนามหลวง นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมครั้งที่ 18/2566 ในที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบวาระสำคัญ เห็นชอบบัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ในวาระโยกย้าย 1 ต.ค.66 บัญชีอาวุโสสับเปลี่ยนตำแหน่ง 65 บัญชี และบัญชีแต่งตั้งอาวุโส 143 บัญชี

โดยมีที่น่าสนใจ อาทิเช่น เห็นชอบแต่งตั้ง นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา เป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา และเห็นชอบ นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ ประธานศาลอุทธรณ์ เป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์

นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้โอน นายธานี สิงหนาท ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ไปเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม แทนนายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ที่โอนกลับไปเป็นตุลาการ โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2566

สำหรับ นายธานี สิงหนาท เกิดวันที่ 24 ธ.ค.2506 อายุ 60 ปี ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ อาทิเช่น เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 1, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี, รองเลขานุการศาลฎีกา

Related posts