“บิ๊กดุง” ให้นโยบาย 7 ด้าน ภายใต้มอตโต้ “เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง”

บิ๊กดุง รับไม้ต่อ บิ๊กจ๊อด เป็น ผบ.ทร.ลำดับที่ 57 เผยนโยบายในการบริหารกองทัพเรือ 7 ด้าน ภายใต้มอตโต้ เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง Fit for the Future

พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ได้ให้สัมภาษณ์ แก่สื่อมวลชน ภายหลังรับตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารเรือ ต่อจาก พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ณ บริเวณหน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิม โดยกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเปิดเผยถึงนโยบายในการบริหารกองทัพเรือ 7 ด้าน ตลอดระยะเวลา 1 ปีในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ ว่า

“ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผมเป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 นั้น ผมและครอบครัวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและจะน้อมนำพระบรมราโชวาทที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในวโรกาสต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความจงรักภักดี ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างสูงสุด การนำกองทัพเรือใน 1 ปีข้างหน้านี้ ผมจะบังคับบัญชากำลังพลในทุกระดับ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. จะปกป้องและรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

2. จะนำนโยบายรัฐบาล และนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในโอกาสแรก

3. จะเป็นปีแห่งการกวดขันระเบียบวินัยกำลังพล ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดที่มีอยู่แล้วอย่างจริงจัง

4. จะเป็นปีแห่งการดูแลสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ให้แก่กำลังพลในทุกระดับ เพื่อให้มีขวัญกำลังใจ ที่จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

5. จะดูแลความมั่นคงทางทะเล จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ และนำยุทโธปกรณ์มาสนับสนุนรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยของเราให้เจริญรุ่งเรือง

6. จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้กองทัพเรือเป็นหน่วยงานที่ประชาชนชาวไทยเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ

7. จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการและทำให้ทะเลไทยปลอดภัยและมีความมั่นคง โดยในปีนี้ผมได้กำหนด มอตโต้ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกำลังพลทุกระดับไว้ คือ เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง Fit for the Future

สำหรับ ผู้บัญชาการทหารเรือ ท่านใหม่ พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 57 เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2506 สมรส กับ นางกีรตา พันธุ์เอี่ยม มีบุตรชาย 2 คน

ประวัติการศึกษาในประเทศ จบการศึกษาจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 99 (OSK 99) , นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23 (นายตอน 10) , ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรือ (เกียรตินิยม อันดับ 1) (หน.ชั้น ตลอด 5 ปี) , หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 56 (ได้ลำดับที่ 2) (เกียรตินิยม) , หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 40 (เกียรตินิยม) ,ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เกียรตินิยม อันดับ 1) , วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62

 ประวัติการศึกษาต่างประเทศ หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือออสเตรเลีย (รางวัล Lonsdale Medal) , หลักสูตร Graduate Certificate in Management , Queensland University of Technology , AUSTRALIA

 ประวัติการทำงานโดยย่อ รับราชการตำแหน่งต่าง ๆ ในเรือหลวงตาปี คีรีรัฐ สุโขทัย รัตนโกสินทร์ , ได้รับการคัดเลือกเป็นกำลังพลรับเรือ เรือหลวงเจ้าพระยา ประเทศจีน ตำแหน่ง นายทหารอาวุธนำวิถี , นายธง ผู้บัญชาการกองเรือปราบเรือดำน้ำ (พล.ร.ต.เยี่ยม เอี่ยมอุบล) , นายธง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 และ 2 (พล.ร.ต.สินธุ วงศ์ไพบูลย์ , พล.ร.ต.สำเภา พลธร) , นายธง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และ 2 (พล.ร.ท.สุวรรณ ควรจริต , พล.ร.ท.อุฬาร มงคลนาวิน) , นายธง เสนาธิการกองเรือยุทธการ (พล.ร.ท.คำรณ นุชนารถ) , ได้รับการคัดเลือกเป็นกำลังพลรับเรือ เรือหลวง พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ประเทศสหรัฐอเมริกา ตำแหน่ง ต้นหน , ผู้บังคับการเรือหลวง ปิ่นเกล้า , นายทหารฝ่ายเสนาธิการทหารเรือ ประจำผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธบริการ (พล.ร.ท.ยงยุทธ นพคุณ) , นายทหารฝ่ายเสนาธิการทหารเรือ ประจำรองเสนาธิการทหารเรือ (พล.ร.ท.ชุมพล ปัจจุสานนท์) , รองผู้อำนวยการกองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ , ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงแคนเบอร์ร่า ออสเตรเลีย และ รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2547 – 30 กันยายน พ.ศ.2550 , นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ (พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ) , ผู้บังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ , รองเลขานุการ กองทัพเรือ , รองผู้อำนวยการ สำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ , รองผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ , หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหารเรือ (พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ) , ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ , ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ , ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ , เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ , ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

ตำแหน่งพิเศษ นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์  ตั้งแต่ พ.ศ.2547 , นายทหารพิเศษประจำ กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์  ตั้งแต่ พ.ศ.2559 , ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2558 , เลขาธิการสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2565

 

Hits: 65

Related posts