สนง.คุมประพฤติ กทม.6 จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้” เฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

วันนี้ (27 พ.ค.67) ที่ลานแสดงธรรมวัดทองสุทธาราม เขตบางซื่อ กทม. น.ส.เสาวลักษณ์ ปลั่งเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 เป็นประธานการจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้” โดยมี นายสมพงค์ คุ้มขนาบ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และ นายประจง ช้างแรงการ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติเขตบางซื่อ นำเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ, อาสาสมัครคุมประพฤติเขตดุสิต, ราชเทวี, พญาไท, พระนคร, บางซื่อและผู้ถูกคุมฯ ร่วมทำกิจกรรม “ปลูกต้นไม้” ตามโครงการทำงานสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567

ทั้งนี้ รัฐบาลได้มอบหมาย กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการแสดงพลังความดี เนื่องในวโรกาสดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้มีโอกาสทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อันเป็นการชดเชยความเสียหายที่ก่อขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่ให้ผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายคุมประพฤติ ภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมคุมประพฤติ ได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม

โดย น.ส.เสาวลักษณ์ ได้กล่าวว่า “กิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการทำงานสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้มีโอกาสทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อันเป็นการชดเชยความเสียหายที่ก่อขึ้น และเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในความดูแลของ กรมคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายคุมประพฤติ ภาคีเครือข่ายภาครัฐและ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมคุมประพฤติ ได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานคุมประพฤติฯ อาสาสมัครคุม ประพฤติ ภาคีเครือข่าย วัด โรงเรียน และชุมชน”

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ, อาสาสมัครคุมประพฤติและผู้ถูกคุมฯร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน

 

 

 

 

Related posts