กรมราชทัณฑ์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง

วันนี้ (4 พ.ย.65) เวลา 14.00 น. นายสิทธิ สุธีวงค์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมราชทัณฑ์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา ทันตแพทย์หญิงจุฑารัตน์ จินตกานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีฯ

โดยในปีพุทธศักราช 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมราชทัณฑ์ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในครานี้ มียอดทำบุญสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 รวมทั้งสิ้น 1,306,132.50 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

“วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง” ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นับเป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี โดยวัดบัวขวัญ เดิมทีเป็นเพียงสำนักสงฆ์กลางท้องนา เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และต่อมาได้พัฒนากระทั่งเป็นวัด โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคที่ดินให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2435 กระทั่งต่อมาได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มจากนายบัว ฉุนเฉียว จึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดสระแกเป็น “วัดบัวขวัญ” จนได้รับการพัฒนาด้านถาวรวัตถุ และด้านการศึกษาเรื่อยมา จนเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดนนทบุรีแห่งที่ 1 และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดราษฎรขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน

Cr. ภาพข่าว สมศักดิ์ หิรัญรุ่ง 7-11 สตาร์นิวส์วัน

ผดุงพร พรมนอก 7-11 สตาร์นิวส์วัน รายงาน

Hits: 171

Related posts